Regulamin

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.NEXTO.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.sklep.nexto.pl – zwanym „Serwisem” – pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów lub Towarów.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów i Towarów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 3. Wyłącznym właścicielem marki „Sklep.nexto.pl” i administratorem Serwisu („Administrator”, bądź „e-Kiosk”) jest e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości wpłaconym), adres e-mail: sklep@nexto.pl, infolinia: +48 22 263 02 03 dostępna w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.
 4. Za wszelkie kwestie związane z obsługą technologiczną, w tym świadczenia gwarancyjne, także w ramach reklamacji dotyczących Czytników eBooków lub Akcesoriów, jest odpowiedzialny:
  1. Paweł Horbaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Arta Tech Paweł Horbaczewski” (dalej: „Arta Tech”), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), NIP: 6112443556, REGON: 020922280 – z adresem siedziby i prowadzenia serwisu: Centrum Biznesowe, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, Poland. Godziny pracy serwisu: Dni Robocze w godzinach: 8:00-16:00, tel.: 71 750 90 98, adres e-mail: serwis@artatech.pl
  2. Dla czytników i akcesoriów PocketBook i Kindle -> 71media.pl S.A. (dalej: „71Media”) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), NIP: 8971793444, REGON: 022275406 – z adresem siedziby i prowadzenia serwisu: ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław, Poland. Godziny pracy serwisu: Dni Robocze w godzinach: 8:00-16:00, tel.: 71 343 26 15, adres e-mail: pomoc@71media.pl
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – e-Kiosk.pl S.A.;
 2. Cena – opłata należna za Produkt udostępniany odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu lub Towaru;
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. eBook – książka zapisana w postaci elektronicznej w formacie: EPUB, MOBI oraz PDF, bez zabezpieczeń DRM;
 5. Czytnik eBooków –urządzenie (Towar) udostępniane za pośrednictwem Serwisu, służące do odczytywania eBooków;
 6. Akcesoria – akcesoria do Czytnika eBooków, w szczególności: ładowarka, etui, słuchawki, lampki i inne tego typu Towary dostępne aktualnie w Sklepie;
 7. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz udostępniany w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 , z późn. zm.);
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ KodeksuCywilnego);
 10. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów lub Towarów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 11. Newsletter – Usługa bezpłatna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Administratora treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego w szczególności informacje o nowościach i promocjach w zakresie Usług, w tym świadczonych za pośrednictwem Sklepu, a także o Produktach lub Towarach;
 12. Produkt – udostępniany w Sklepie produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, tj. doładowania Punktami Nexto służącymi do realizacji zakupów w Sklepie – dostępny w danym czasie w Sklepie, bądź Towar;
 13. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.);
 14. Punkty Nexto – wirtualny środek płatności umożliwiający zakup w Sklepie.
 15. Sklep – sklep internetowy udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w celu udostępniania, w tym sprzedaży Produktów i Towarów;
 16. Towar – udostępniany aktualnie w Sklepie produkt w postaci materialnej, tj. będący rzeczą;
 17. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie odpłatnego lub nieodpłatnego nabycia Produktu lub Towaru za pośrednictwem Serwisu;
 18. Umowa o nabycie Produktu lub Towaru – Umowa w przedmiocie sprzedaży, bądź nieodpłatnego udostępnienia Produktu lub Towaru znajdującego się w Sklepie, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 19. Usługi – świadczenia i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi założenie Konta w celu sprzedaży lub nieodpłatnego udostępniania Produktów lub Towarów – na zasadach określonych w Regulaminie;
 20. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 21. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług lub składająca Zamówienia, w tym dokonująca zakupów w Sklepie – na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 22. Wpis – wszelkie wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w ramach opinii o Produkcie;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu;
 24. Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.), Produkty, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.

§ 3. Opis i zasady korzystania z Serwisu i Usług

 1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych, tj. w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu, dodania Usług, a także z innych przyczyn niezależnych od Administratora (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
  Wskazane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili takiej przerwy, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń nie zrealizowanych w wyniku jej wystąpienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji na stronach Serwisu treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ/POMOC), udzielanych porad i innych, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.
 6. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Szczegółowe dane techniczne dotyczące Czytników eBooków dostępne są na stronie inkbooks.eu
 9. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, w tym informacji o Produktach dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne – z zastrzeżeniem ust. 5.
 10. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik, przy czym dla złożenia Zamówienia wymagane jest potwierdzenie akceptcji Regulaminu.
 11. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia Usług lub likwidacji Zamówienia w odniesieniu do Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także dopuszczają się działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albo są z innych względów niedopuszczalne w ocenie Administratora. Decyzja Administratora w tym przedmiocie jest ostateczna.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 14. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  1. bezpłatne:
   1. udostępnienie Sklepu w celu zamawiania Produktów;
   2. ewentualne nieodpłatne udostępnianie Produktów za pośrednictwem Serwisu;
   3. Newsletter;
  1. odpłatne: w zakresie sprzedaży Produktów w Sklepie.
 1. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, Towarów, bądź innych kwestii związanych z Serwisem proszeni są o wysłanie uwag pod adres: sklep@nexto.pl lub na dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.

§ 4. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić oznaczone gwiazdką, obowiązkowe pola: Formularza Zamówienia.
 2. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje obowiązkowo następujące dane określone poniżej w pkt 1-5, z zastrzeżeniem ust. 3:
  1. imię;
  2. nazwisko/firma;
  3. adres dla doręczeń/dostawy Towaru;
  4. adres e-mail.
  5. Telefon kontaktowy
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Zamówienia, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem w związku ze złożonym przez niego Zamówieniem, w tym z obsługą złożonej przez niego reklamacji dotyczącej Produktu, np. numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach, na zasadzie dobrowolności), bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.
 4. Składając Zamówienie Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania – co jest niezbędne do korzystania z Usług, w tym do nabywania Produktów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania podczas składania Zamówienia prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów.
 6. Zatwierdzenie Formularza Zamówienia z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w tym Formularzu dane są prawdziwe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

§ 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zakłócenia, na adres e-mailowy lub korespondencyjny Administratora. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni. Administrator może pozostawić reklamacje bez rozpoznania, w przypadku, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek zamieszczonych w Serwisie lub wad sprzętu Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość: odmowy świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.
 3. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Administratora do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

§ 6. Zasady zamieszczania Wpisów w Serwisie

 1. Użytkownicy mogą zmieścić w Serwisie Wpis dotyczący danego Produktu.
 2. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Produktem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie informacji o Produkcie, którego dotyczy Wpis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwili zamieszczania Wpisu.
 4. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 6. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 7. Użytkownik zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika – z uwzględnieniem ust. 4.
 8. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  1. wulgaryzmów;
  2. reklam;
  3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  4. odesłań do innych stron internetowych;
  5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, itp.;
  6. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba że publikacja taka mieści się w granicach cytatu;
  7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków;
  9. treści pisanych w językach innych, niż polski;
 10. zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich, tzn. literówek, błędów ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w Zawartości; informację w tej sprawie należy przesłać na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.
 11. Użytkownik zamieszcza Wpis w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 ust. 4.
 13. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

§ 7. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży Produktów i dostawy Towarów

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży, w szczególności:
  1. Czytników eBooków;
  2. Akcesoriów;
  3. doładowania Punktów Nexto.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.
 3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Przy czym w podsumowaniu Zamówienia określany jest termin jego realizacji.
 4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie Zamówienia z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.
 5. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 7. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).
 8. Umowa o nabycie Produktu jest zawierana z Użytkownikiem z chwilą przyjęcia do realizacji złożonego przez niego Zamówienia;
 9. Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 10. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 11. W przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie, Zamówienia realizowane są po otrzymaniu (zaksięgowaniu) przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.
 12. Informacje o Cenie danego Produktu są zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania Zamówienia.
 13. Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę.
 14. Podczas składania Zamówienia na Towar Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu jego dostawy spośród propozycji określonych w Serwisie w odniesieniu do tego Towaru. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.
 15. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).
 16. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.
 17. Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

§ 8. Zasady korzystania z Produktów

Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

 1. ingerowania w jego strukturę;
 2. usuwania oznaczeń ani technicznych zabezpieczeń;
 3. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

§ 9. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy Towarów

 1. Administrator prowadzi również sprzedaż Towarów określonych w Serwisie, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w § 4 i § 7, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. Towary są dostępne dla Kupujących do wyczerpania zapasów.
 3. Składając Zamówienie na Towar Użytkownik jest zobowiązany do wybrania sposobu dostawy spośród wskazanych w Serwisie, podania adresu dostawy Towaru.
 4. Możliwość weryfikacji statusu przesyłki u danego przewoźnika dostarczającego Towar, wskazanego na stronach Serwisu, jest uzależniona od stosowanych przez niego rozwiązań technicznych.
 5. Zasady odbioru przesyłki określają warunki świadczenia usług obowiązujące u danego przewoźnika, o którym mowa w ust. 4.
 6. Arta Tech i 71Media udzielają Użytkownikowi będącemu nabywcą Czytnika eBooków za pośrednictwem Serwisu gwarancji na okres 12 miesięcy. Świadczenia gwarancyjne są wykonywane przez Arta Tech i 71Media w systemie door-to-door. Gwarancja nie obejmuje ona uszkodzeń fizycznych Czytników eBooków.
 7. Zgłoszenia z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 6, należy kierować do Arta Tech lub 71 Media z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w § 1 ust. 4, przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego, we wskazanych tam dniach i godzinach.

§ 10. Newsletter

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, Usług, Produktów, materiałów niekomercyjnych oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.
 4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera, w sposób wskazany w Newsletterze lub poprzez wysłanie rezygnacji z Newslettera na adres e-mail: sklep@nexto.pl.

§ 11. Sposoby zapłaty

 1. W ramach funkcji Serwisu jako Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji płatności za dokonany w nim zakup Produktu: za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego. Nie jest dostępna w Serwisie możliwość dostawy Towaru z płatnością za pobraniem przy jego odbiorze.
 2. Użytkownik może dokonywać płatności wskazanych w ust. 1 również za pomocą Punktów Nexto, które może nabyć w Sklepie. Płatności za pomocą Punktów Nexto mogą służyć do nabycia określonych Towarów dostępnych w Serwisie.
 3. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu ani hasła do konta w bankowości internetowej.
 4. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do Serwisów zapewnia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, numer REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w kwocie 4 944 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej „PayU”).
 5. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za Produkty także za pomocą kart płatniczych.
 6. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien złożyć Zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 7. Serwis wymaga podania Administratorowi lub realizatorowi płatności następujących danych (zwanych dalej „Danymi”), koniecznych do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. numer karty;
  4. data ważności karty;
  5. kod CVC;
 8. Dane podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej (dalej: „Realizator”) jest PayU.
 9. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności bez ponownego podawania Danych.
 10. W przypadku podania przez Użytkownika Danych bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych do Realizatora na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1,00 zł. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
 11. Dane nie są zapisywane w Serwisie. Użytkownik oraz jego karta płatnicza są identyfikowani za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 12. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych w sposób określony w ust. 8 powyżej, Użytkownik może aktywować usługę „zakupów 1-kliknięciem” (dalej „usługa”). Aktywacja usługi oznacza, że Użytkownik może dokonywać szybkich zakupów i szybkich płatności kartą kredytową.
 13. Możliwość skorzystania z usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem „kup 1 kliknięciem”.
 14. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Danych osobie trzeciej ani posłużenia się takimi Danymi przez osobę trzecią.
 15. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych, zakupy mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. dla systemu operacyjnego Android: przy użyciu karty płatniczej (płatności realizowane przez PayU), z wykorzystaniem usługi PayPal, płatność operatora telefonicznego – tzw. „direct billing” oraz przy użyciu punktów nabytych za pośrednictwem Serwisu, gromadzonych przez Użytkownika;
  2. dla systemu operacyjnego iOS: przy użyciu Punktów Nexto gromadzonych przez Użytkownika oraz za pośrednictwem systemu „In-App Purchase”.
 16. Płatności realizowane przy użyciu systemu „In-App Purchase” są dokonywane na zasadach określonych w regulaminie korzystania z serwisu iTunes Store. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności rozliczanych przy wykorzystaniu systemu „In-App Purchase” oraz za przeprowadzanie procedury reklamacyjnej płatności realizowanych za pośrednictwem tego systemu. W razie otrzymania informacji o anulowaniu płatności w systemie „In-App Purchase” Administrator anuluje realizację Zamówienia, którego dotyczy ta płatność.
 17. Postanowienie ust. 16 stosuje się odpowiednio do płatności realizowanych w systemie „direct billing” stosowanym dla zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android.
 18. Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Produkty zgodnie z odrębnym regulaminem dotyczącym określonego programu bądź promocji.

§ 12. Faktury

 1. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 13. Prawo odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy w przypadku Produktu; od dnia wydania (odebrania przesyłki) w przypadku Towaru, a w przypadku rzeczy (Towaru) dostarczanych osobno, partiami lub w częściach: od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.6. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: e-Kiosk S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail:sklep@nexto.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy (wzór formularza do pobrania tutaj).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Administratora określony w ust. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np. kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Towar powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
 5. Administrator niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 6. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do takiej Umowy:
  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia.

§ 14. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, a także w odniesieniu do Umowy o nabycie Produktu, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym reklamacje dotyczące wad Towarów, mogą być zgłaszane przez Użytkowników Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@nexto.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 463 01 71 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 8:00-17:00) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: e-Kiosk S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Administrator zobowiązany jest zapewnić Użytkownikowi Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub za wady prawne w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego (rękojmia).
 4. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
 5. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy (Towarze) sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt lub Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany ze strony Administratora jako sprzedawcy albo gdy Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową o nabycie Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 11. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy o nabycie Towaru, jeżeli jego wada jest nieistotna.
 12. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail sklep@nexto.pl z dowodem jego zakupu w Sklepie.
 13. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres korespondencyjny Administratora wskazany w ust. 2.
 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/formę, adres dostawy Towaru) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 15. Administrator rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Towaru za niezasadną, Administrator odsyła Towar na adres podany przez Użytkownika.
 16. W przypadku gdy Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż jego żądania zostały uznane za uzasadnione.
 17. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja, Użytkownik może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji. W zakresie gwarancji udzielonej na Czytnik eBook, o której mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne jest Arta Tech i 71Media.
 18. W przypadku Towarów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty Ceny (za Punkty Nexto), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
 19. Prenumerata określonej publikacji objętej Prenumeratą nie będzie mogła być realizowana.

§ 15. Zwrot Towaru

 1. Zwrot Towaru odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, że ma zamiar dokonać zwrotu danego Towaru podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i Cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 2. Zwrot Towaru na zasadach określonych w Regulaminie stanowi podstawę dla Administratora do zwrotu Użytkownikowi/ Konsumentowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem Ceny za zwracany Towar.
 3. Zwrotu Towaru następuje na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Towar podlega zwrotowi na adres siedziby Administratora wskazany w § 13 ust. 3. Administrator przekaże zwracany Towar do jego dystrybutora (Arta Tech lub 71Media).

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy o nabycie Produktu, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji – jest e-Kiosk S.A.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie Umowy, w tym Umowy o nabycie Produktu lub Towaru (art. 6 ust. 1 lit b RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów e-Kiosk jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora), bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora (lub od określonych podmiotów, np. współpracujących z Administratorem) drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia złożenie Zamówienia. E-Kiosk jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług, bądź po wykonaniu Umowy o udostępnienie Produktu.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w szczególności w Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. Na pisemne żądanie Użytkownika, Administrator poinformuje go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Użytkownika. W tym celu Użytkownik może się kontaktować z Działem Pomocy pod adresem e-mail iod@ekiosk.pl.
 7. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 4 jest tożsame z usunięciem adresu e-mail Użytkownika, na który Administrator dotychczas przesyłał w szczególności swoje materiały marketingowe.
 8. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy o nabycie Produktu lub gdy Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administrator jako podmiot świadczący za pośrednictwem Serwisu usługi na rzecz Użytkowników, w pełni szanuje i chroni prawo do ich prywatności. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.
 4. Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Podobnie cała transmisja między aplikacją Nexto Reader a serwisem WWW przesyłana jest kanałem szyfrowanym.
 5. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednio przeszkoleni przez Administratora.
 6. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) przekazywane są wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną, wyraźna zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas zamawiania Usługi lub Produktu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmioty zajmujące się realizacją płatności za Usługi, w tym z tytułu sprzedaży Produktów, dostawą Towarów oraz ich autoryzowani audytorzy. W zakresie dokonywania płatności odbiorcami danych osobowych Użytkowników jest PayU.
 8. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia w Sklepie przebiega z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 9. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie danych Serwisu. PayU odpowiedzialne jest za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności, o których mowa w ust.7.
 10. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu, obowiązujących przepisów oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń Użytkowników, informacji i danych o Użytkownikach osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
 11. Serwis Nexto.pl, inne strony w domenie *.nexto.pl oraz sklepy partnerskie Nexto oparte o platformę Nextranet.pl korzystają z plików cookies (“ciasteczek”) do przechowywania anonimowych informacji o naszych użytkownikach. Służy to zapewnieniu użytkownikom najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz pomaga nam w doskonaleniu funkcjonalności serwisu.

Szczegóły na http://www.nexto.pl/polityka_prywatnosci.xml

 1. Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz analizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 2. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach internetowych.

§ 17. Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator niniejszym informuje, że wszelkie dostępne w Serwisie Towary stanowiące utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, podlegają ochronie przewidzianej zgodnie z jego przepisami.
 2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają w szczególności także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (dalej „Utwory Administratora”). Wobec powyższego żadne Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w nim jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.
 4. Nabycie Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, bez możliwości wykorzystywania go w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem albo jego modyfikowania (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

§ 18. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych, odpowiadają osoby umieszczające takie treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator może je usunąć.
 2. Administrator jest jedynie dystrybutorem Towarów dostępnych w ramach Serwisu, nie jest zaś ich producentem. Administrator nie gwarantuje w szczególności użyteczności informacji podanych w odniesieniu do Towarów ani nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z posłużenia się nimi.
 3. Serwis zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub za treści udostępnione na takich stronach.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika: w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Skorzystanie z Serwisu polegające jedynie na przeglądaniu jego treści, bez złożenia Zamówienia, jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczne złożenie Zamówienia wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów, zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust.10.
 4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzane w nim zmiany, i utrzymanie ich na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
 5. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
 6. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga przesłania oświadczenia na adres siedziby Administratora określony w § 1 ust. 3 lub na adres e-mail: sklep@nexto.pl.
 8. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Serwisie a jego wejściem w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 9. Użytkownik który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 10. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora lub Arta Tech lub 71Media, czy innych podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Administratora bądź przez Arta Tech i 71Media lub inne wspomniane wyżej podmioty.
 11. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.
 13. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim.
 15. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić ugodowo, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów: sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2019 roku.